Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Kr 911/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-06-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Miasta K. w przedmiocie wyboru ofert i zawarcia umów na świadczenie usług opiekuńczych dla klientów wymagających opieki zamieszkałych na terenie Miasta K. w okresie od dnia 1 marca 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r.

III RN 99/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego oraz zasiłku stałego na skutek rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od wyroku NSA w W. , I SA 741/99 i I SA 1529/99

III RN 102/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-06-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. (...) przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji odmawiającej przyznania zasiłku okresowego na skutek rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od wyroku NSA w W. I SA 1441/99 - uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ...

OPK 14/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-10-15

Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Ryszarda Walczaka prokuratora Prokuratury Krajowej w sprawie z odwołania Konrada C. od decyzji wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta L. przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki oraz na usamodzielnienie po rozpoznaniu w dniu 15 października 2001 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO...

OPK 15/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-10-15

Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Ryszarda Walczaka prokuratora Prokuratury Krajowej w sprawie z odwołania Patrycji Ł. od decyzji wydanej z upoważnienia Starosty L. przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w L. w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki oraz na usamodzielnienie po rozpoznaniu w dniu 15 października 2001 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w L...

OPK 17/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-10-15

Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Ryszarda Walczaka, prokuratora Prokuratury Krajowej w sprawie z odwołania Agnieszki N. od decyzji wydanej z upoważnienia Starosty Powiatu G. przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w G. w przedmiocie przyznania pomocy społecznej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej po rozpoznaniu w dniu 15 października 2001 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu...

III RN 101/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-05-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji odmawiającej przyznania zasiłku okresowego na skutek rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, (...) od wyroku NSA w W. I SA 1191/99

OPK 18/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-10-15

Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Ryszarda Walczaka prokuratora Prokuratury Krajowej w sprawie z odwołania Alicji P. od decyzji wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta E. przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w E. w przedmiocie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej po rozpoznaniu w dniu 15 października 2001 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu Samorządowe...

III RN 162/00 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 2001-12-20

Wniosek w przedmiocie ustalenia właściwości miejscowej w sprawie z wniosku Elżbiety G. o przyznanie zasiłku z pomocy społecznej, na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa NSA (...) od postanowienia NSA w Warszawie (...) postanowił: