Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 113/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-02-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu w sprawie organizacji i zasad świadczenia okresowych usług na rzecz osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej

I OW 52/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawach prowadzenia postępowań o nienależnie pobrane zasiłki wychowawcze

IV SA/Wr 624/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-08-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu D. w przedmiocie ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych

I OSK 448/06 - Wyrok NSA z 2006-06-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu Lubańskiego w przedmiocie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z ponoszenia opłat rodziców, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administr...

I OSK 1301/05 - Wyrok NSA z 2006-01-25

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

IV SA/Wr 533/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-05-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie w przedmiocie utworzenia i nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie

IV SA/Wr 599/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Złotoryi w przedmiocie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy doraźnej albo okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić

IV SA/Wr 600/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Złotoryi w przedmiocie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania