Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Go 439/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-08-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w przedmiocie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych Województwa dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia (Dz. Urz. Województwa z 2009r. nr 5 poz. 16

II SA/Go 928/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-12-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w sprawie nadania statutu Szpitalowi [...] I. stwierdza nieważność § 10 ust. 4 pkt 2 statutu Szpitala [...], stanowiącego załącznik do uchwały Sejmiku Województwa z dnia [...] r. nr XXV/234/12 w sprawie nadania statutu Szpitalowi [...], II. stwierdza, że zaskarżona uchwała w zakresie wskazanym w punkcie I wyroku nie podlega wykonaniu.

II SA/Go 939/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-12-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi [...] I. stwierdza nieważność § 9 ust. 4 pkt 2 statutu Wojewódzkiego Ośrodka [...], stanowiącego załącznik do uchwały Sejmiku Województwa z dnia [...] r. nr XXV/245/12 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi [...], II. stwierdza, że zaskarżona uchwała w zakresie wskazanym w punkcie I wyroku nie podlega wykonaniu.

II SA/Lu 621/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-12-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w przedmiocie zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim stwierdza nieważność: nazwy uchwały w części 'zasad zawierania kolejnych umów na czas oznaczony do 3 lat między tymi samymi stronami umowy, jeżeli przedmiotem umowy jest ta sama nieruchomość' oraz § [...] ust. [...] lit [...], § [...] ust. [...] od słów 'oraz wojewódzkie jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej jednostkami', § [.....

II OSK 1619/08 - Wyrok NSA z 2009-10-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego w przedmiocie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Województwa Małopolskiego

II OSK 2393/10 - Wyrok NSA z 2011-03-17

Skargi kasacyjne Prokuratora Okręgowego w Białymstoku, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Zakładowej Organizacji przy SP ZOZ w Białymstoku WSZ im. J. Śniadeckiego oraz Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Administracji i Obsługi Służby Zdrowia przy SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie...

III SA/Kr 210/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-05-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w przedmiocie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Województwa

III SA/Lu 246/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-10-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w przedmiocie wyrażenia zgody na odwołanie i rozwiązanie stosunku pracy z radnym

OSK 1827/04 - Wyrok NSA z 2005-07-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Sejmiku Województwa D. w przedmiocie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we W.

II SA/Go 931/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-12-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi [...] I. stwierdza nieważność § 10 ust. 4 pkt 2 statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala [...], stanowiącego załącznik do uchwały Sejmiku Województwa z dnia [...] r. nr XXV/237/12 w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi [...], II. stwierdza, że zaskarżona uchwała w zakresie wskazanym w punkcie I wyroku nie podlega wykonaniu...
1   Następne >   3