Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Łd 566/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-05-11

Pomoc gminy w upłynnianiu mienia likwidowanych spółdzielni, polegająca na przejęciu mienia trudno zbywalnego w procesach likwidacyjnych oraz sprzedaży tego mienia, nosi charakter ciągły i jednocześnie spełnia warunki wskazane w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. Nie wystąpiła zatem negatywna przesłanka zwolnienia podatkowego, przewidziana w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług...

I SA/Łd 1494/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-03-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ł. (...) z 12 października 1999 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności par. 6 uchwały (...) Rady Miejskiej w Ł. z 8 września 1999 r.

I SA/Łd 1621/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek od zaległości z tytułu opłaty skarbowej

I SA/Łd 480/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-07-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ł. z 11 marca 1999 r. /nr IX/63/99/ w przedmiocie diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

I SA/Łd 1044/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1998-06-02

skargę w przedmiocie budżetu Gminy A. na 1997 rok.

I SA/Łd 1937/02 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-12-12

Sprawa ze skargi na uchwałę nr 21/42/2002 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ł. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Gminy S.

I SA/Łd 567/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w P.-T. w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad 1994 roku

SA/Ł 77/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1996-07-24

Skarga Zofii M. na decyzję Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym Województwa (...) w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości za lata 1992 1993 i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 i 3 i art. 208 Kpa w związku z art. 68 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję, a także zasądził od SKO przy Sejmiku Samorządowym Województwa (...) jedenaście złot...

I SA/Łd 408/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-06-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ł. z 26 stycznia 2001 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności części postanowień uchwały Rady Miasta P. z 27 grudnia 2000 r. (...) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

I SA/Łd 348/02 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-06-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ł. z 21 grudnia 2001 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy K. z 29 listopada 2001 r. (...) w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
1   Następne >   3