Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Rz 1003/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-05-13

Skarga J. S. działającej w imieniu własnym oraz mieszkańców sołectwa Ł.: A.M., B.S., B.S., B.M., E. N., J. B., J.N., K. S., K. M., K. W., M.S., M.K. M.Z., R.B., S. S., S.M., W.Z., W.M., Z. B, Ł.N., na uchwałę Rady Miejskiej [...] z dnia [...].08.2009 r. nr [...], o udzieleniu zgody na użyczenie budynku po nieczynnej szkole stanowiącej własność Gminy [...], położonej w Ł., -

II SA/Ke 1134/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-02-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie powierzenia R. obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy, obejmującego sprawy terenów zieleni gminnej i zadrzewień Miasta

II SA/Wr 335/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-12-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej M. w przedmiocie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

I OSK 1286/05 - Wyrok NSA z 2006-01-17

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie uchylenia uchwały nr [...] Rady Miejskiej z dnia [...] w sprawie dzierżawy terenu

I OSK 1338/07 - Wyrok NSA z 2007-10-19

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta J. w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w formie bezprzetargowej

I OSK 1482/07 - Wyrok NSA z 2007-11-30

Skargi kasacyjne Rady Miasta K. i M. R. od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej K.

II SA/Bk 632/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-11-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie przekazania w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej stwierdza, iż zaskarżona uchwała została wydana z naruszeniem prawa

II SA/Sz 304/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-06-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy [...]

II SA/Go 498/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-08-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas nieoznaczony, a także na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, w tym na kolejne okresy następujące po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, jeżeli przedmiotem umowy jest ta sama nieruchomość, a także zakres upoważnień dla Bur...

II SA/Ol 871/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-10-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie użyczenia gruntów położonych na terenie gminy
1   Następne >   +2   +5   +10   16