Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 457/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-10-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Trzebnickiego w przedmiocie określenia szczegółowych warunków umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalania opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

IV SA/Wr 624/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-08-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu D. w przedmiocie ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych

I OSK 448/06 - Wyrok NSA z 2006-06-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu Lubańskiego w przedmiocie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z ponoszenia opłat rodziców, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administr...

II SA/Ke 810/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-03-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w P. w przedmiocie likwidacji Środowiskowego Domu Samopomocy w P.

I OSK 1345/12 - Wyrok NSA z 2012-09-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu w Pińczowie w przedmiocie likwidacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Pińczowie

IV SA/Wr 302/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-11-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu B., w przedmiocie zadań i wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych dla Powiatu, Bolesławieckiego, , ,

II SA/Ol 474/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-09-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej stwierdza nieważność § 3, § 4 ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, § 5 ust. 2, ust. 6, § 6 ust. 2, ust. 3, ust. 4 oraz § 7 zaskarżonej uchwały.