Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2410/16 - Wyrok NSA z 2017-01-13

Skargi kasacyjne J.K. oraz Rady Miejskiej w G. od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. nr [..] w przedmiocie przekazania prowadzenia Fundacji P.E. im. K.E.N. w B. Szkoły Podstawowej w D.

II SA/Ol 223/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-04-25

Sprawa ze skargi J. P. na zarządzenie Burmistrza w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły

II SA/Go 81/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-03-29

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego na zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych na nieruchomościach stanowiących mienie komunalne Gminy stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia w całości.

I OSK 829/17 - Wyrok NSA z 2017-10-12

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej

II SA/Ke 478/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-09-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Stopnicy w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt stwierdza nieważność § 5 ust. 3 oraz § 7 ust. 1 pkt 3 załącznika do zaskarżonej uchwały.

IV SA/Po 639/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-09-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Burmistrz Miasta w sprawie określenia trybu oraz sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

II SA/Ke 325/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-08-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Stopnicy w przedmiocie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stopnica stwierdza nieważność § 14 ust. 2 regulaminu, stanowiącego załącznik do zaskarżonej uchwały, w zakresie, w jakim zobowiązuje właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi do przeprowadzania na terenie takich nieruchomości obowiązkowej deraty...

II SA/Bd 980/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-01-25

Sprawa ze skargi L. K. - P. na zarządzenie Burmistrza w przedmiocie wydzierżawienia terenów stanowiących własność gminy

IV SA/Po 697/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-02-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Trzcianki w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

IV SA/Gl 865/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-04-06

Sprawa ze skargi A. P. na zarządzenie Burmistrza Miasta Cieszyn w przedmiocie ustalenia opłat na cmentarzach komunalnych