Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Kr 345/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-10-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie

III SA/Kr 585/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-18

Wniosek w przedmiocie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych

III SA/Kr 585/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-19

Sprawa ze skargi Wojewody na punkt 1 załącznika do uchwały Rady Miasta w przedmiocie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych stwierdza nieważność punktu 1 załącznika do uchwały Rady Miasta , nr [...]

III SA/Kr 1187/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-01-15

skarg Wojewody, F. Ł., W. Z. oraz E. J., na uchwałę Rady Miasta w pierwotnym brzmieniu, w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat

III SA/Kr 365/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-15

Sprawa ze skargi Wojewody Małopolskiego na: -§1 ust. 2 pkt 6 i 7, -§1 ust. 4 pkt 2 w części w jakiej nadaje nowe brzmienie pkt 3.2.1 lit. d Załącznika Nr 2 w zakresie słów 'zawartej w formie aktu notarialnego', -§1 ust. 4 pkt 2 w części w jakiej nadaje nowe brzmienie pkt 3.2.2 lit. a-c Załącznika Nr 2, -§1 ust. 4 pkt 4 w części w jakiej nadaje nowe brzmienie pkt 3.5.1 lit. a Załącznika Nr 2 w zakresie słów: 'co udokumentuje stosownym wypisem z ewidencji działalności gospodarczej lub wypisem z KR...

III SA/Kr 1134/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-01-16

Sprawa ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 1 ust. 1 uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa nr XXXII/268/03 w części dodającej punkt 7 do § 2 uchwały Rady Miasta Krakowa nr XXXII/268/03 w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Krakowa, w strefie płatnego parkowania stwierdza nieważność § 1 ust. 1 uchwały Rady Miasta K...

III SA/Kr 237/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

III SA/Kr 1323/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-17

Sprawa ze skargi D. W. - Zakład [...] w K, na § 1 pkt 6 i pkt 7 uchwały Rady Miasta, w przedmiocie zmiany uchwały [...] Rady Miasta w sprawie stawek za zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochrona dróg

III SA/Kr 15/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Alwerni w przedmiocie uznania drogi za drogę gminną stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Kr 282/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-01

skarg Wojewody Małopolskiego: I. na § 7 ust. 2 zdanie czwarte załącznika Nr 3 oraz pkt V załącznika Nr 1 pod nazwą 'Inne opłaty' w zakresie lp. 4 - uchwały Rady Miasta Krakowa w przedmiocie ustalenia cen...
1   Następne >   +2   4