Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Ol 1364/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-01-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr '[...]' Rady Miejskiej z dnia '[...]' r. w sprawie zmiany uchwały NR '[...]' Rady Miejskiej z dnia '[...]' w sprawie określenia zasad dzierżawy lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz ponownego zawarcia umowy dzierżawy po wygaśnięciu umowy zawartej na czas do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz obciążan...

I OSK 2024/16 - Wyrok NSA z 2017-01-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu P. w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

II SA/Ol 96/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-02-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie ustalenia stawek procentowych opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących mienie gminy

II SA/Rz 768/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-12-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

II SA/Gl 754/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy O. w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie i obciążenie nieruchomości służebnością stwierdza wydanie zaskarżonej uchwały z naruszeniem prawa w części określonej w § 1 w zakresie wyrazu 'bezpłatnymi'.

II SA/Gl 771/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-11-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Z. w przedmiocie dokapitalizowania spółki

I OSK 1297/17 - Wyrok NSA z 2017-10-20

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie zgody na wydzierżawienie nieruchomości

II SA/Gl 758/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy O. w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie i obciążenie nieruchomości służebnością stwierdza wydanie zaskarżonej uchwały z naruszeniem prawa w części określonej w § 1 w zakresie wyrazu 'bezpłatnymi'.

II SA/Łd 845/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-12-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Zgierskiego w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej § 16 ust. 3, ust. 4 i ust. 5 w brzmieniu nadanym przez § 1 uchwały Rady Powiatu Zgierskiego oku nr XXVIII/325/17 w sprawie zmian...

I OSK 1301/17 - Wyrok NSA z 2017-11-10

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w O. w przedmiocie ustalenia stawek procentowych opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących mienie gminy O.
1   Następne >   +2   5