Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Sz 2007/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO (...) z 30 sierpnia 1999 r. (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

IV SA 2120/99 - Wyrok NSA z 2000-04-03

Skarga Jadwigi J. na uchwałę Rady Gminy N. w przedmiocie zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru D. i na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz stosownie do art. 55 ust. 1 tej ustawy zasądził od Rady Gminy N. na rzecz Jadwigi J. dziesięć złotych tytułem zwrotu wpisu od skargi.

OPK 13/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-10-30

Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale prokuratora Wiesława Czerwińskiego, Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej delegowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie z odwołania Jacka P. od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy K.-J. w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w W., zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z d...