Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Gl 1022/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-10-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości gminne zajęte pod drogę publiczną uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze i orzeka, że nie podlega ono wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

II SA/Łd 825/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-08-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w sprawie wprowadzenia zasad postępowania Urzędu Miasta Ł. w przypadku samowolnego naruszenia posiadania nieruchomości należących do miasta Ł. -

II SA/Ke 499/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Po 1177/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I SA 549/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-01-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieruchomości

II SA/Gl 907/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-09-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte przez Skarb Państwa uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze i orzeka, że nie podlega ono wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

I OW 209/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-18

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku Krystyny i Edwarda D. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Miasta L. z dnia 1

OSK 1155/04 - Wyrok NSA z 2005-02-15

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody L. w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod ulicę

II SA/Kr 801/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-09-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania