Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

II SA/Ke 712/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-03-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie uchylenia uchwały

OSK 127/04 - Wyrok NSA z 2004-05-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie umorzenia postępowania

OW 105/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Gminy R. (...), orzekającej o przejęciu na własność Skarbu Państwa niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w O.

I OSK 1585/12 - Wyrok NSA z 2014-01-23

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia w postępowaniu wznowieniowym wydania decyzji z naruszeniem prawa

III ARN 10/93 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1993-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta (...) na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od postanowienia NSA w Warszawie IV SA 1025/92~