Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

I OSK 2298/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Z. w przedmiocie likwidacji Publicznego Gimnazjum [...] w K. w trybie sukcesywnego wygaszania cyklu kształcenia

III SA/Gd 912/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-01-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania w pasie drogowym, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu pobierania opłat stwierdza nieważność § 2 ust. 1 zaskarżonej uchwały w zakresie wprowadzenia obowiązku ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonych miejscach parkingowych w strefach płatnego parkowania w soboty.

II SA/Rz 1583/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-01-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych

II OSK 142/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-14

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi W. K. na uchwałę Rady Miejskiej w Bytowie , nr XXXIII/252/2001 w przedmiocie statutu Gminy Bytów

I OSK 2410/16 - Wyrok NSA z 2017-01-13

Skargi kasacyjne J.K. oraz Rady Miejskiej w G. od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. nr [..] w przedmiocie przekazania prowadzenia Fundacji P.E. im. K.E.N. w B. Szkoły Podstawowej w D.

II OSK 1510/16 - Wyrok NSA z 2017-01-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

I OSK 1916/16 - Wyrok NSA z 2017-01-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg uchyla zaskarżony wyrok i stwierdza nieważność uchwały Rady Miejskiej w Ł. z dnia [..] listop...

I SA/Kr 370/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-09-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Radgoszcz w przedmiocie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Radgoszcz do projektu partnerskiego

II SA/Łd 677/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Łasku w przedmiocie uchwalenia 'Regulaminu stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Łask za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym' stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały wraz z załącznikiem w całości. LS

VIII SA/Wa 220/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy [...] stwierdza nieważność § 3 pkt 2, § 3 pkt 3, § 3 pkt 5, § 4 ust. 6, § 5 ust. 11, § 6 pkt 2, § 6 pkt 3, § 7 ust. 2 pkt 1 a i b, § 7 ust. 2 pkt 4, §14, §15 ust. 1 pkt 1, §15 ust. 1 pkt 2, § 15 ust. 1 pkt 3, § 15 ust. 2, § 16 pkt 4, § 19 pkt 1, § 19 pkt 3, § 19 pkt 4, § 20 ust. 3, § ...
1   Następne >   +2   +5   +10   33