Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Kr 1131/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w sprawie wprowadzenia ograniczeń na terenie Dzielnicy I Stare Miasto w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości, II. zasądza od Rady Miasta Krakowa na rzecz skarżących A. K. oraz A Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w K kwoty po 797 (siedemset dziewięćdzies...

II SA/Lu 802/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta P. w przedmiocie udzielenia bonifikaty od ceny ustalonej do sprzedaży prawa własności i oddawania w użytkowanie wieczyste, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Bk 714/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu S. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2018 r. wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów na terenie powiatu s. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

IV SA/Gl 1093/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta R. w przedmiocie wyrażenia zgody na wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy radnej

I GSK 2862/18 - Wyrok NSA z 2019-01-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Powiatu Jarocińskiego w przedmiocie wstrzymania przekazywania dotacji na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

I GSK 2916/18 - Wyrok NSA z 2019-02-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym

II SA/Ol 846/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-01-17

Skarga P. K. na uchwałę Sejmiku Województwa w przedmiocie podziału województwa warmińsko

II SA/Ol 9/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-02-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Lidzbarku w przedmiocie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Burmistrza Lidzbarka za wyniki sportowe

II SA/Ol 45/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-02-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kruklanki w przedmiocie przyjęcia 'Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kruklanki w 2017 roku' stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Ol 60/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-02-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wilczęta w przedmiocie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wilczętach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania stwierdza nieważność § 2 ust.
1   Następne >   +2   +5   +10   60