Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Go 508/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-09-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Burmistrza stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

IV SA/Gl 525/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-09-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Sosnowcu w przedmiocie nadania statutu Teatrowi Zagłębia w Sosnowcu

III SA/Kr 470/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-09-25

skarg Wojewody na zarządzenia Burmistrza A w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej placówki oświatowej oraz nr [...] w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr [...] im. [...] w A I. stwierdza niezgodność z prawem zarządzenia Burmistrza A nr [...] w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej placówki oświatowej; II. stwierdza nieważno...

IV SA/Gl 580/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-09-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Sosnowcu w przedmiocie nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury 'Kazimierz' w Sosnowcu

IV SA/Gl 550/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-09-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Sosnowcu w przedmiocie nadania statutu Sosnowieckiemu Centrum Sztuki

II SA/Op 282/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-09-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w przedmiocie nadania nazwy rondu

III SA/Kr 450/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-09-25

Sprawa ze skargi Wojewody na zarządzenie Wójta Gminy R w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w D z Oddziałem Zamiejscowym w B stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia.

IV SA/Gl 555/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-09-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Sosnowcu w przedmiocie nadania statutu Miejskiemu Klubowi 'Maczki' w Sosnowcu

II SA/Ol 474/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-09-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej stwierdza nieważność § 3, § 4 ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, § 5 ust. 2, ust. 6, § 6 ust. 2, ust. 3, ust. 4 oraz § 7 zaskarżonej uchwały.

IV SA/Gl 455/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-09-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy S. w przedmiocie ustalenia zasad i wysokości diet oraz wysokości zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy