Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Siły zbrojne X

IV SA/Wr 409/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w W. w przedmiocie orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej uchyla decyzję I i II instancji.

IV SA/Wr 801/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we W. w przedmiocie przyznania dodatku specjalnego

IV SA/Wr 384/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we W. w przedmiocie wypłaty odprawy pieniężnej w związku ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej

IV SA/Wr 688/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-04-05

Sprawa ze skargi T. C. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z bezczynnością Dowódcy Jednostki Wojskowej [...] P. po wyroku uchylającym WSA we Wrocławiu sygn. akt 4 II SA/Wr 2311/03

IV SA/Wr 768/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Ś. Okręgu Wojskowego w przedmiocie zwrotu kosztów poniesionych w związku z nauką w Wojskowej Akademii Medycznej

IV SAB/Wr 27/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-04

Sprawa ze skargi T. D. na nierzetelne rozpatrzenie skargi przez Dowódcę Ś. Okręgu Wojskowego w przedmiocie wypłaty zaległych równoważników mundurowych wraz z odsetkami

IV SAB/Wr 39/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-01-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie niewydania decyzji o stwierdzeniu nieważności orzeczenia Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w O. Nr [...] z dnia [...] r. zobowiązuje Rejonową Komisję Lekarską we W. do wydania decyzji w powyższym przedmiocie w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej Komisji akt sprawy o odpisu prawomocnego wyroku.

IV SA/Wr 796/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we W. w przedmiocie przyznania dodatku specjalnego

IV SA/Wr 800/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu W. w przedmiocie przyznania dodatku specjalnego

IV SA/Wr 813/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Ś. Okręgu Wojskowego w przedmiocie odmowy wypłaty wyrównania odprawy z tytułu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej
1   Następne >   2