Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spółdzielnie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA 1925/92 - Wyrok NSA z 1993-10-15

skargę Spółki Handlu Zagranicznego z o. o. 'L.' na decyzję Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków.

III ARN 35/96 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (...) w przedmiocie odmowy wypłacenia rekompensaty pieniężnej na uzupełnienie wydatków na wkład mieszkaniowy na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa NSA (...) od wyroku NSA w Warszawie I SA 1028/94~ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę NSA w Warszawie do ponownego rozpoznania.

II ARN 20/89 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1989-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję ostateczną Rady Nadzorczej (...) w przedmiocie opróżnienia mieszkania funkcyjnego i przydzielenia pomieszczenia zastępczego (...) na skutek rewizji nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego PRL (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku SA/Gd 519/88~ uchyla zaskarżony wyrok i

II SA/Po 676/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-06-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia o pozytywnym zaopiniowaniu wstępnego projektu podziału nieruchomości

I SA/Po 590/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie ustalenia dopłaty do wysokości wartości rynkowej nieruchomości