Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spółdzielnie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

III ARN 9/88 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1988-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego (...) w przedmiocie ustalenia kandydata na nabywcę gruntów państwowych na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA w Warszawie II SA 104/87~ oddala rewizję nadzwyczajną.

OW 7/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-26

Wniosek Prezydenta Miasta Cz. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Prezydentem Miasta Cz. a Ministrem Skarbu Państwa w sprawie wskazania organu właściwego do rozpoznania spraw o zmianę decyzji Kierownika Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Cz. o sprzedaży na rzecz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Cz.-Rz. gruntów Państwowego Funduszu Ziemi