Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SO/Wa 19/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-06

Sprawa ze skargi B. M., D. M. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia - postanowienia WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 191/13

II ONP 3/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-30

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku NSA w sprawie ze skargi na decyzję Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie , nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki...

II ONP 4/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-22

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku NSA w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa , Nr [...] w przedmiocie wyznaczenie obszaru, na którym obowiązuje zakaz budowy, odbudowy, rozbudowy, przebudowy i nad...

II ONP 5/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-22

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia NSA w sprawie ze skargi K. P.Ł. na Prezydenta Miasta Krakowa w przedmiocie karty osuwiskowej

II SA/Ke 186/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-10-14

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...], znak: [...] w przedmiocie nałożenia obowiązku sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego

II ONP 1/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-11

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w Krakowie w przedmiocie wymierzenia kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego

II ONP 2/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-30

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , Nr [...] w przedmiocie nakazu wykonania określonych robót budowlanych

II ONP 1/14 - Postanowienie NSA z 2014-01-24

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na postanowienie Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

VIII SA/Wa 227/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-17

Sprawa ze skargi A.S. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 199/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania
1   Następne >   3