Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II ONP 7/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-16

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zagrodno , Nr XV/81/08 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II ONP 3/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-30

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia NSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Kielcach , nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy

II ONP 2/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-07

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku NSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Kielcach , nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy

II OSK 2143/13 - Wyrok NSA z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

II ONP 7/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku NSA w sprawie ze skargi [...] Sp. z o.o. w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta K. w przedmiocie warunków zabudowy

II ONP 5/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku NSA z 28 stycznia 2016 r., sygn. akt II OSK 1306/14 w sprawie ze skargi na decyzję SKO z [...] kwietnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości