Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

SA/Lu 1292/93 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1994-03-22

Wydatki ponoszone na szkolenie pracowników na studiach podyplomowych są przychodami pracowników podlegającymi doliczeniu do pozostałych przychodów ze stosunku pracy celem ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych /art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. nr 80 poz. 350 ze zm./.

SA/Bk 292/94 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-02-17

1. Wobec braku expressis verbis definicji stypendium naukowego, o naukowym charakterze stypendium winien każdorazowo decydować cel i rodzaj działalności stypendysty, nie zaś formalna nazwa stypendium /art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./.~2. Ciężar dowodu na okoliczność, że w konkretnym przypadku stypendium pobierane przez uczestnika dziennych studiów doktoranckich nie ma charakteru naukowego, winien ciąż...

SA/Sz 905/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-12-13

skargę Prokuratury Rejonowej w (...) na decyzję SKO w (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości.

SA/Rz 338/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Rz. w przedmiocie nadpłaty w podatku od nieruchomości za okres od dnia 1 stycznia 1996 r. do 30 września 1999 r.

FPK 9/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-03-24

Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Marii Kalocińskiej, prokuratora Prokuratury Apelacyjnej delegowanej do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie z odwołania Politechniki Rz. od decyzji Prezydenta Miasta Rz. w przedmiocie podatku od nieruchomości po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2003 r., na posiedzeniu jawnym, pytania prawnego pełnego składu SKO w Rz. zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o s...

FPK 8/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-03-24

Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Marii Kalocińskiej, prokuratora Prokuratury Apelacyjnej delegowanej do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie z odwołania Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rz. od decyzji Prezydenta Miasta Rz. w przedmiocie podatku od nieruchomości po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2003 r., na posiedzeniu jawnym, pytania prawnego pełnego składu SKO w Rz. zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy ...