Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

I OSK 1288/07 - Wyrok NSA z 2007-10-19

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla studentów

I OSK 559/11 - Wyrok NSA z 2011-06-17

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi I. D. na zarządzenie Wójta Gminy Kolno nr [...] w przedmiocie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w B.

I SA/Wa 1267/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Województwa [...] w przedmiocie realizacji projektu własnego samorządu

III SA/Łd 546/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-12-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w K. w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły

I OSK 1428/11 - Wyrok NSA z 2011-11-29

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Radzionków w przedmiocie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Radzionków

I OSK 712/11 - Wyrok NSA z 2011-07-19

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi M.U. na zarządzenie Wójta Gminy Grabów nr [...] w przedmiocie odwołania z funkcji dyrektora szkoły

I OSK 1821/15 - Wyrok NSA z 2015-11-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi I.U. na zarządzenie Burmistrza O. nr [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora przedszkola,

II SA/Bk 336/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-10-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Ł. w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Ł. 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 1 ust. 2 lit. c; 2. zasądza od Rady Miejskiej Ł. na rzecz skarżącego P. w W. kwotę 300,00 (słownie: trzysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

II SA/Sz 682/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-10-17

Sprawa ze skargi J. M. na zarządzenie Burmistrza D. w przedmiocie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. S. Ż. w D.