Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Po 678/97 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1997-12-19

Skarga Wojciecha K. na uchwałę Rady Miasta G. w sprawie ustalenia cen za przewozy osób i przewóz bagaży w środkach komunikacji miejskiej i na podstawie art. 24 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części, w jakiej wyłącza ona studentów studiów zaocznych i wieczorowych z kręgu osób uprawnionych do korzystania z jednorazowych biletów ulgowych, a także - zgodnie z art. 5...

II SA/Bk 336/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-10-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Ł. w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Ł. 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 1 ust. 2 lit. c; 2. zasądza od Rady Miejskiej Ł. na rzecz skarżącego P. w W. kwotę 300,00 (słownie: trzysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.