Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FSK 1477/05 - Wyrok NSA z 2006-08-23

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2003 r.

III SA/Wa 441/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Miasta i Gminy w L. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008

I SA/Gd 1051/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-04-03

Ponieważ zakupiona koncesja wydana przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej dla przewoźnika na wykonanie międzynarodowego transportu drogowego w zakresie przewozu towarów o wartości 40.000.000 zł stanowi prawo majątkowe, zatem koszt nabycia tego prawa należy uznać za wartość niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji.

I SA/Lu 1434/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-03-19

Posiadanie wymaganych przepisami uprawnień jest niezbędnym warunkiem uznania transportu międzynarodowego za eksport usług.

SA/Sz 437/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w S. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc marzec 1997 r.

SA/Bk 1159/97 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-09-03

Posiadanie koncesji jest nieodzownym warunkiem uznania przewoźnika jako uprawnionego przewoźnika drogowego, o którym mowa w par. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług eksportu i importu niektórych usług /Dz.U. nr 39 poz. 175/.

I SA/Wr 77/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w O. w przedmiocie podatku od towarów i usług za 1995 r.

II FSK 1699/11 - Wyrok NSA z 2013-05-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowych

FSK 60/04 - Wyrok NSA z 2004-04-21

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w P. w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres luty

III SA 283/95 - Wyrok NSA z 1995-05-26

Jednym z warunków uzyskania dotacji dla usług transportowych pasażerskich jest świadczenie tych usług w międzymiastowej krajowej komunikacji autobusowej.~Przez 'komunikację międzymiastową' dla potrzeb tej dotacji - i stosownie do art. 4 ust. 3 ustawy o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm./ - należy rozumieć komunikację między jednostkami podziału administracyjnego kraju mającymi status miasta.
1   Następne >   +2   5