Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

II SA/Wr 1257/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie ustalenia związku pomiędzy chorobą a służbą wojskową

SA/Gd 2269/95 - Postanowienie NSA oz. w Gdańsku z 1995-09-21

skarga do Sądu Ubezpieczeń Społecznych.~Ponieważ skarżący wnosi o ustalenie, że cukrzyca na którą zachorował w wojsku pozostaje w związku przyczynowym ze służbą wojskową i łączy z tym roszczenia odszkodowawcze to właściwym do rozpatrzenia jego skargi jest Sąd Ubezpieczeń Społecznych.~Z tych przyczyn skarga jako niedopuszczalna na podstawie art. 204 par. Kpa podlega odrzuceniu.

SA/Wr 1694/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-09-14

Skarga Roberta G. na orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Poborowej w (...) w przedmiocie uchylenia orzeczenia o odroczeniu zasadniczej służby wojskowej ze względu na osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżone orzeczenie, a także

II OZ 499/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-27

Skarga B. C. na postanowienie Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

III ZP 9/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1999-10-27

Skarga Bartosza K. na decyzję Okręgowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w W. w przedmiocie ustalenia związku pomiędzy chorobą a służbą wojskowa, po rozpoznaniu w dniu 27 października 1999 r. zagadnienia prawnego przekazanego przez skład trzech sędziów Sądu Najwyższego postanowieniem (...)~Czy Naczelny Sąd Administracyjny jest właściwy w sprawie ze skargi żołnierza na orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej w przedmiocie związku choroby /inwa...

III RN 193/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie ustalenia związku pomiędzy chorobą a służbą wojskową na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA

OSA 1/00 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-11-06

Sprawa ze skargi Eugeniusza T. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie uznania związku stwierdzonych schorzeń ze służbą wojskową,