Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Wa 47/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-07

Sprawa ze skargi J. A. na przewlekłe prowadzenie przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o świadczenie w drodze wyjątku

III SAB/Wr 10/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-21

Sprawa ze skargi M.K. na Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania

III SAB/Wr 11/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-21

Sprawa ze skargi Z. M. na Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. w przedmiocie przewlekłości prowadzenia postępowania

III SAB/Wr 8/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-07-19

Sprawa ze skargi A. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie pomocy de minimis

IV SAB/Gl 149/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-10-02

Sprawa ze skargi M. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach w przedmiocie rozpoznania wniosku o zwrot kosztów świadczeń z opieki zdrowotnej udzielonych za granicą

VI SAB/Wa 48/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-10

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wyrażenia zgody na leczenie poza granicami kraju 1. zobowiązuje Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do rozpoznania w terminie 30 dni od dnia zwrotu akt administracyjnych wniosku w zakresie poniesionych kosztów leczenia w innym państwie; 2. zasądza od Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na rzecz małoletniej M. K. kwotę 340 (trzysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowan...

I SAB/Gl 4/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-09-26

Sprawa ze skargi A. G. na przewlekłość postępowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

III SAB/Po 33/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-07-09

Sprawa ze skargi J. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek