Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Po 1067/83 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1984-01-19

Skarga Stanisława Ś. na decyzję Wojewody Konińskiego w przedmiocie odmowy zwolnienia z obowiązku opłacania składki na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Gminy S., a także

SA/Po 1054/83 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1984-01-18

skargę Anny P. na decyzję Wojewody Kaliskiego w przedmiocie wymiaru składki na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

SA/Kr 260/84 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1984-05-24

skargę Genowefy i Józefa małżonków F. na decyzję Wojewody Kieleckiego w przedmiocie odmowy uznania braku sprzedaży produktów rolnych w 1981 r. za niezawiniony.

SA/Po 137/84 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1984-03-28

skargę Ryszarda T. na decyzję Izby Skarbowej w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie wyłączenia z grupy osób zwolnionych od podatków.

SA/Ka 542/84 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1984-10-18

skargę Alicji i Witolda małżonków K. na decyzję Wojewody Częstochowskiego w przedmiocie ustalenia składki na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

III ARN 14/84 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1984-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie ustalenia kandydata na nabywcę państwowej nieruchomości rolnej na skutek rewizji nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego PRL (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku SA/Gd 363/84~ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę NSA OZ w Gdańsku do rozpoznania.