Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

K 1/88 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1988-12-31

1. Przepisy art. 33 ust. 1 pkt 5 od słowa 'z zastrzeżeniem' oraz ust. 4 i 5 tego artykułu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin /Dz.U. nr 40 poz. 267; zm. Dz.U. 1984 nr 52 poz. 268, Dz.U. 1984 nr 52 poz. 270, Dz.U. 1986 nr 1 poz. 1/ są niezgodne z przepisami art. 5 pkt 5 art. 8 ust. 1, art. 67 ust. 2 i art. 70 ust. 1 i 2 pkt 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,~2. Przepisy art. 35 ust. 2 i art. 49 ust. 2 ustawy powołanej w pkt 1 niniejsz...

Uw 3/88 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1988-12-31

1. Przepis par. 27 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin /t.j. Dz.U. 1988 nr 2 poz. 10/ jest niezgodny z art. 2 pkt 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin /Dz.U. nr 40 poz. 286; zm. Dz.U. 1984 nr 52 poz. 296; Dz.U. 1986 nr 42 poz. 202; Dz.U. 1988 nr 19 poz. 132/;~2. Ustala trzymiesięczn...

Uw 5/88 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1988-12-31

Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu (...) sprawy wszczętej z inicjatywy własnej Trybunału Konstytucyjnego (...) o zbadanie czy przepis par. 4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent /Dz.U. nr 18 poz. 77/ i par. 1 uchwały Nr 33 Rady Ministrów w sprawie klasyfikacji wynagrodzeń w jednostkach gospodarki uspołecznionej /M.P. nr 15 poz. 85/ są zgodne z art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 19...

U 13/88 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1988-12-31

Wniosek Federacji Związków Zawodowych Górników (...) o stwierdzenie, że przepis par. 4 ust. 1 pkt 1 lit. 'e' rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent /Dz.U. nr 18 poz. 77/ jest niezgodny z art. 5 pkt 5 Konstytucji PRL postanowił~ umorzyć postępowanie w sprawie.