Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

S 1/89 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1989-12-31

Sygnalizacja do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej o:~ 1. niewykonaniu przez Radę Ministrów obowiązku wydania aktów wykonawczych wynikającego z art. 31 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników,~ 2. niespójności pomiędzy przepisami: art. 34 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 zdanie 2 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników z art. 5 pkt 5, art. 67 ust. 2 i art. 70 ust. 1 i 2 pkt 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,~ 3. niespójności pomiędzy przepisami: art. 49 ust. 2 ustawy o zaopat...

K 4/89 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1989-12-31

Przepisy art. 14 ust. 2 i art. 16 ust. 3 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin /Dz.U. nr 23 poz. 99; zm. Dz.U. 1985 nr 20 poz. 85/ są niezgodne z przepisami art. 5 pkt 5, art. 19 ust. 3 oraz art. 67 ust. 2 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

K 6/89 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1989-12-31

Przepis art. 9 ust. 2 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin /Dz.U. nr 5 poz. 32/ jest niezgodny z art. 67 ust. 2 i art. 78 ust. 1 ust. 2 pkt 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Kw 1/89 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1989-12-31

1. Przepisy art. 122 ust. 2 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin /Dz.U. nr 40 poz. 267; zm. Dz.U. 1984 nr 52 poz. 268 i 270, Dz.U. 1986 nr 1 poz. 1/ oraz art. 2 ust. 2 ustawy o podwyższeniu emerytur i rent w 1987 i 1988 r. /Dz.U. nr 3 poz. 20/ są zgodne z przepisami art. 5 pkt 5 art. 19 ust. 2 i 3, art. 67 ust. 2 oraz art. 70 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej;~2. Przepisy art. 29 ust. 2, art. 35 ust. 2, art. 4...

K 7/89 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1989-12-31

1. Przepisy art. 10 zdanie pierwsze w związku z art. 1 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym /Dz.U. nr 10 poz. 53/ w części zmieniającej art. 2 pkt 4 i 5 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin /Dz.U. nr 40 poz. 268/ są niezgodne z art. 8 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej;~2. Umarza po...