Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 639/90 - Wyrok NSA z 1990-11-08

skargę Genowefy K. na decyzję Wojewody Ł-kiego w przedmiocie przeniesienia własności działki pod budynkami.

II SA 593-595/90 - Wyrok NSA z 1990-12-06

Skarga Mieczysławy M. i Mirosława L. na decyzję Wojewody S-kiego w przedmiocie uregulowania własności nieruchomości i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Gminy R., a także

II SA 697/90 - Wyrok NSA z 1990-11-30

skargę Anastazji F. na decyzję Wojewody B-kiego w przedmiocie przeniesienia własności działki pod budynkami.

II SA 844/90 - Wyrok NSA z 1990-12-18

Skarga Leszka O. na decyzję Wojewody B-kiego w przedmiocie utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnego i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję kierownika Urzędu Rejonowego w S.

K 7/90 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1990-08-22

Przepis art. 2 pkt 1 i 2 ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin oraz ustawy o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym jest zgodny z art. 1, art. 3, art. 67 ust. 2, a także z art. 70 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

K 9/90 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1990-12-11

1. Art. 122 ust. 2 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin /Dz.U. nr 40 poz. 267; zm. Dz.U. 1984 nr 52 poz. 268 i 270, Dz.U. 1986 nr 1 poz. 1, Dz.U. 1989 nr 35 poz. 190 i 192 oraz Dz.U. 1990 nr 10 poz. 58 i 61, nr 36 poz. 206 i nr 66 poz. 390/ jest niezgodny z przepisami art. 1 i art. 67 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;~2. Art. 122 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1 sentencji orzeczenia nie pozostaje w niezgodności z art. 3 ust. 1, art. 68...

U 5/90 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1990-11-20

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodności'~par. 4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie okresów zatrudnienia za granicą i zasad ustalania świadczeń emerytalno-rentowych z tytułu tego zatrudnienia /Dz.U. nr 17 poz. 81 ze zm./ - z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin /Dz.U. nr 40 poz. 267 ze zm./ oraz z art. 67 ust. 2 i art. 68 ust. 1 Konstytucji RP~