Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 1025/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-10-29

skargę Jerzego K. na decyzję Wojewody L-kiego w przedmiocie utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

II SA 1079/91 - Wyrok NSA z 1991-12-12

Skarga Aliny K. na decyzję Wojewody P-kiego w przedmiocie utraty zasiłku dla bezrobotnych i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Urzędu Rejonowego w Ł.

II SA 839/90 - Wyrok NSA z 1991-01-30

Skarga Stanisława Z. na decyzję Wojewody O-kiego w przedmiocie przejęcia gospodarstwa rolnego na własność Państwa za świadczenie emerytalne i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Burmistrza Miasta i Gminy w S., a także

II SA 194-195/91 - Wyrok NSA z 1991-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w Ł. w przedmiocie przeniesienia własności gruntu pod zabudowaniami

III SA 154/91 - Wyrok NSA z 1991-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie ustalenia zaliczki na podatek wyrównawczy za I kwartał 1990 r.

U 12/89 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1991-11-27

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodności przepisów Instrukcji nr 7/76 Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie recept wystawianych przez zakłady społeczne służby zdrowia /Dz.Urz. MZiOS nr 14 poz. 40 ze zm./ z~- art. 70 ust. 2 pkt 2 oraz art. 3 Konstytucji RP~ postanowił~umorzyć postępowanie w tej sprawie na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym /Dz.U. nr 22 poz. 98 ze zm./.