Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Skarżony

SA/Wr 179/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-04-29

Przydzielenie działki o powierzchni do 0,5 ha do bezpłatnego użytkowania rolnikowi, który oddał gospodarstwo rolne w zamian za rentę w trybie ustawy o przekazywaniu gospodarstw rolnych za własność Państwa za rentę i spłaty pieniężne /Dz.U. nr 21 poz. 118/ nie świadczy o tym, że użytkownik działki /posiadacz zależny/ jest zwolniony od podatku od nieruchomości.~Przydzielenie działki do bezpłatnego użytkowania oznacza jedynie to, że z samym użytkownikiem nie wiążą się stosown...

III SA 1449/92 - Wyrok NSA z 1992-10-06

Skarga Przedsiębiorstwa Obrotu Wyrobami Metalowymi i Usług Technicznych 'M.' w B.B. na decyzję Ministra Finansów dotyczącą weryfikacji rocznego sprawozdania finansowego za 1990 r. i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także - zgodnie z art. 208 Kpa - zasądził od Ministra Finansów dwieście trzydzieści sześć tysięcy złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania na rzecz skarżącego Przedsiębiorstwa.

SA/Gd 1180/91 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1992-04-21

Skarga Tadeusza K. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie podziału nieruchomości i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta S., a także

K 14/91 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-02-11

Wniosek o świadczenia;~3. Przepisy art. 22 ust. 1-2 i art. 34 ustawy powołanej w pkt 1 orzeczenia nie są niezgodne z art. 1 i art. 7 Konstytucji RP;~4. Przepisy art. 23 ust. 1-2 ustawy powołanej w pkt 1 orzeczenia nie są niezgodne z art. 1 Konstytucji RP;~5. Przepisy art. 28 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2-3 oraz przepisy art. 27 ust. 4 w związku z ust. 2 tego artykułu, a także przepisy art. 7 ust. 2 ustawy powołanej w pkt 1 orzeczenia nie są niezgodne z art. 67 ust. 2 Kon...

K 12/92 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-11-03

Art. 84 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin /Dz.U. nr 40 poz. 267; zm. Dz.U. 1984 nr 52 poz. 268 i poz. 270; Dz.U. 1986 nr 1 poz. 1; Dz.U. 1989 nr 35 poz. 190 i poz. 192; Dz.U. 1990 nr 10 poz. 58 i poz. 61, nr 36 poz. 206, nr 66 poz. 390, nr 87 poz. 506; Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24, nr 80 poz. 350, nr 94 poz. 422, Dz.U. 1992 nr 21 poz. 84, nr 64 poz. 321/ jest niezgodny z art. 1, art. 67 ust. 2 oraz art. 70 ust. 2 pkt 1 Konsty...

K 12/91 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-06-09

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, o stwierdzenie niezgodności art. 18 pkt 3 w związku z art. 27 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 109 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników /Dz.U. nr 7 poz. 24 ze zm./ z art. 1, art. 67 ust. 2 i art. 70 ust. 2 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej~

K 6/91 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-03-23

1. Art. 48 ust. 3 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin /Dz.U. nr 40 poz. 267; zm. Dz.U. 1984 nr 52 poz. 268 i 270, Dz.U. 1986 nr 1 poz. 1, Dz.U. 1989 nr 35 poz. 190 i 192, Dz.U. 1990 nr 10 poz. 58 i 61, nr 36 poz. 206, nr 66 poz. 390 i nr 87 poz. 506 oraz Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24, nr 80 poz. 350, nr 94 poz. 422 i nr 104 poz. 450/ w zakresie w jakim w myśl art. 20 ustawy o pomocy społecznej /Dz.U nr 87 poz. 506/ odnosi si...