Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Skarżony

SA/Po 562/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-05-20

Skarga Lidii M. na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie odmowy przedłużenia zwolnienia od podatków z tytułu nowo uruchomionej działalności gospodarczej i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego w S., a także

II SA 1766/93 - Wyrok NSA z 1993-10-19

skargę Prezydenta Miasta O. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie przeniesienia własności działki.

III ARN 27/93 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję (...) Inspektora Sanitarnego (...) w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej u (...) na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie SA/Lu 663/92~ oddala rewizję nadzwyczajną.

K 1/93 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-06-22

Przepis art. 36 ustawy budżetowej na rok 1991 /Dz.U. nr 21 poz. 89 ze zm/ jest niezgodny z art. 1 Konstytucji RP, utrzymanym w mocy przez art. 77 Ustawy Konstytucyjnej

K 14/92 - Orzeczenie NSA z 1993-10-19

1. Art. 7 ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących zatrudnienia oraz zaopatrzenia emerytalnego /Dz.U. Nr 21, poz. 84/ w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 1 ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw dotyczących zatrudnienia oraz zaopatrzenia emerytalnego /Dz.U. nr 51 poz. 231/ jest niezgodny z art. 1 i art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej pozostawionych w mocy art. 77 Ustawy Konstytucyjnej /Dz.U. ...

III ARN 99/92 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie nieodpłatnego przyznania własności działki siedliskowej na skutek rewizji nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku SA/Gd 166/92~ uchyla zaskarżony wyrok w części uchylającej decyzję Wojewody (...) i poprzedzającą ją decyzję burmistrza (...).

K 10/92 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-02-23

1. Przepis art. 7 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników /Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24; zm. Dz.U. nr 45 poz. 199; Dz.U. 1991 nr 103 poz. 448, nr 104 poz. 450, nr 107 poz. 464, Dz.U. 1992 nr 21 poz. 85, nr 58 poz. 280/ jest zgodny z art. 1 i nie jest niezgodny z art. 67 ust. 1 i 2, art. 70 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 78 ust. 1 i 2 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, pozostawionych w mocy art. 77 Ustawy Konstytucyjnej o wzajemn...