Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Skarżony

SA/Kr 1547/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-12-22

Umowa o dożywocie zawierana w trybie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników /Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24/ nie podlega opłacie skarbowej /art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. 'b' ustawy o opłacie skarbowej - Dz.U. nr 4 poz. 23 ze zm./.

I SA 1121/93 - Wyrok NSA z 1994-04-08

Skarga Wójta Gminy M. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w O. w przedmiocie choroby zawodowej i na podstawie art. 207 par. 3 w związku z art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji.

II SA 2143-2144/92 - Wyrok NSA z 1994-02-01

Skarga Marianny S. i Zenona S. na decyzję Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

SA/Wr 758/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-08-12

skargę Jana S. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odmowy przyznania na własność działki gruntu.

SA/Wr 1694/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-09-14

Skarga Roberta G. na orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Poborowej w (...) w przedmiocie uchylenia orzeczenia o odroczeniu zasadniczej służby wojskowej ze względu na osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżone orzeczenie, a także

II PZP 4/94 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1994-06-16

Wniosek w przedmiocie istnienia lub nieistnienia choroby zawodowej, wydane w związku z postępowaniem przed organem rentowym o świadczenia z tytułu inwalidztwa s...

K 6/93 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1994-06-28

1. Przepisy art. 7 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 i 12 ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego /Dz.U. nr 54 poz. 254; zm. Dz.U. 1994 nr 40 poz. 150/ znoszące wszelkie uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego są zgodne z art. 1 art. 67 ust. 1 i 2 oraz art. 70 ust. 2 pkt 1 przepisów konstytucyjnych utrzymanych w mocy przez art. 77 U...