Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Skarżony

SA/Gd 2269/95 - Postanowienie NSA oz. w Gdańsku z 1995-09-21

skarga do Sądu Ubezpieczeń Społecznych.~Ponieważ skarżący wnosi o ustalenie, że cukrzyca na którą zachorował w wojsku pozostaje w związku przyczynowym ze służbą wojskową i łączy z tym roszczenia odszkodowawcze to właściwym do rozpatrzenia jego skargi jest Sąd Ubezpieczeń Społecznych.~Z tych przyczyn skarga jako niedopuszczalna na podstawie art. 204 par. Kpa podlega odrzuceniu.

SA/Ł 983/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1995-05-09

Skarga Piotra K. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie przyznania własności działki gruntu i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Urzędu Rejonowego w Z., a także

K 16/93 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-01-10

Art. 36 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy budżetowej na rok 1993 /Dz.U. nr 14 poz. 64 ze zm./ są niezgodne z art. 1 i art. 3 ust. 2 przepisów konstytucyjnych pozostawionych w mocy na podstawie art. 77 Ustawy Konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 84 poz. 426/, ponieważ naruszają konstytucyjny tryb dojścia do skutku us...

K 23/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-11-20

Art. 1 pkt 4 ustawy o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw jest zgodny z art. 1 przepisów konstytucyjnych, utrzymanych w mocy na podstawie art. 77 Ustawy Konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 84 poz. 426; zm. Dz.U. 1995 nr 38 poz. 184/.

III ARN 41/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie niestwierdzenia choroby zawodowej, na skutek rewizji nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich (...) od wyroku NSA w Warszawie I SA 2069/93~ uchyla zaskarżony wyrok oraz poprzedzające go decyzje Głównego Inspektora Sanitarnego (...) i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (...).

II PZP 2/95 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-06-29

Skarga, wiąże sąd powszechny rozpoznający sprawę o świadczenie z tytułu choroby zawodowej?~ 2. Czy wymieniona w punkcie 1 ostateczna decyzja inspektora sanitarnego, nie zaskarżona do NSA wiąże sąd powszechny w sprawie o świadczenie z tytułu choroby zawodowej?~ Sąd Najwyższy podjął uchwałę: