Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Skarżony

I SA 1540/95 - Wyrok NSA z 1996-02-29

W świetle przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych /Dz.U. nr 65 poz. 294 ze zm./, o tym czy schorzenie ma charakter zawodowy decydują dwa czynniki.~Są nimi zamieszczenie schorzenia w specjalnym wykazie i istnienie związku przyczynowego pomiędzy chorobą a warunkami pracy.~Wprowadzenie w tej materii jakichkolwiek dodatkowych wymagań czy ograniczeń nie mieści się w upoważnieniu ustawowym zawartym w par. 7 ust. 5.~Przepis ten stanowi, że Ministe...

SA/Sz 19/96 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1996-10-29

stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji.

SA/Rz 448/95 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1996-05-22

stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji.

K 7/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-11-19

I. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz o zmianie ustawy - Kodeks pracy /Dz.U. nr 16 poz. 77/ - w zakresie dochowania ustawowego trybu wymaganego do wydania aktu ustawodawczego - jest zgodna z art. 3 przepisów konstytucyjnych pozostawionych w mocy przez art. 77 Ustawy Konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej ...

III PO 1/96 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1996-03-21

Wniosek Jerzego S. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. a Sądem Rejonowym w S.O. o ustalenie uprawnień i zapłatę zasiłku chorobowego postanowiło:~uznać, że właściwym do rozpoznania sprawy Jerzego S. jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

K 8/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-07-17

Art. 17[2] ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. nr 104 poz. 450 ze zm./ dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. nr 138 poz. 681/ rozumiany jako pozbawiający emerytów i rencistów waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych za IV kwartał 1995 r. j...

III RN 32/96 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (...) w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa NSA (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Rzeszowie SA/Rz 448/95~ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę NSA OZ w Rzeszowie do ponownego rozpoznania.

III ZP 8/96 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1996-12-17

Wniosek Jana S. przeciwko Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego-Oddziałowi Regionalnemu w R. o zasiłek porodowy, po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 1996 r. zagadnienia prawnego przekazanego przez Sąd Apelacyjny w Rz. postanowieniem (...) do rozstrzygnięcia w trybie art. 391 Kpc.~Czy ubezpieczonemu rolnikowi przysługuje z tytułu urodzenia dziecka jednorazowy zasiłek o jakim mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników /t....

W 3/96 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-12-18

Z uwagi na to, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające niekonstytucyjność przepisu objętego wnioskiem o dokonanie powszechnie obowiązującej wykładni ustaw zastało przyjęte przez Sejm RP, a następnie Rzecznik Praw Obywatelskich wycofał wniosek o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni tego przepisu, postępowanie należało umorzyć.