Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Skarżony

I SA 847/96 - Wyrok NSA z 1997-05-09

skargę Zdzisława U. na decyzję Ministra Kultury i Sztuki w przedmiocie odmowy uznania działalności za twórczą.

II SA 1781/96 - Postanowienie NSA z 1997-03-26

Rozstrzygnięcie prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie świadczenia określonego w art. 65 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin /Dz.U. nr 40 poz. 267 ze zm./ jest decyzją administracyjną podlegającą kontroli sądu administracyjnego.

I SA/Łd 1662/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1997-05-20

Skarga Józefa K. na postanowienie Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie nieuwzględnienia zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżone postanowienie, a także

III ZP 27/97 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1997-09-18

Wniosek Kazimierza S. przeciwko Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego-Oddziału Regionalnego w J. o ustalenie obowiązku ubezpieczenia, na skutek zagadnienia prawnego przekazanego przez Sąd Apelacyjny (...) postanowieniem (...) postanowił:~odmówić udzielenia odpowiedzi

III ZP 4/97 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1997-03-11

Wniosek Rejonowego Urzędu Pracy w T.M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w T.M. o zwrot nienależnych składek, po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 11 marca 1997 r., zagadnienia prawnego przekazanego przez Sąd Apelacyjny-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Ł. postanowieniem (...) do rozstrzygnięcia w trybie art. 390 Kpc.~Czy zasiłek szkoleniowy, o którym mowa w art. 16 ust. 6 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrob...

W 10/96 - Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z 1997-04-09

Art. 53 ust. 1 pkt 3 lit. 'a' ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin /Dz.U. 1994 nr 10 poz. 36 ze zm./ nie daje podstawy do zaliczania czynnej służby wojskowej do wysługi lat przy przeliczaniu dotychczasowej podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych tych emerytów i rencistów, którzy zostali zwolnieni z zawodowej służby wojskowej przed dniem 1 stycznia 1979 r., na stawki uposażenia według stopnia wojskowego obowiązujące w dniu wejścia w życie po...

III ZP 9/97 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1997-04-23

Wniosek 'R.' - Przedsiębiorstwa Realizacji Doradztwa Inwestycyjnego Spółki z o.o. w G. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - Oddziałowi w G. o nieobciążanie odsetkami za zwłokę, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 23 kwietnia 1997 r. zagadnienia prawnego przekazanego przez Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w G. postanowieniem (...) do rozstrzygnięcia w trybie art. 390 Kpc: ~Czy sformułowanie 'nie później jednak niż do 15 dnia następneg...

FPS 5/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-07-08

Skarga Henryka K. na postanowienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Oddział w S. w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego, po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 1997 r. na posiedzeniu jawnym następujących wątpliwości prawnych przekazanych przez skład orzekający NSA postanowieniem do wyjaśnienia w trybie art. 49 ust. 2 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 p...

K 25/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-09-23

Art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 11 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 4 ust. 1 ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent, o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. nr 104 poz. 450 ze zm./ są niezgodne z zasadą sprawiedliwości społecznej sformułowaną w art. 1 oraz z zasadą równości wypowiedzianą w art. 67 ust. 2 w związku z art. 76 przepisów konstytucyjnych pozostawionych w mocy na podstawie art. 77 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1...
1   Następne >   2