Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Skarżony

IV SA 695/97 - Wyrok NSA z 1998-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w przedmiocie przejęcia gospodarstwa rolnego

II SA 1671/97 - Wyrok NSA z 1998-02-24

Do okresu uprawniającego do zasiłku podlegają zaliczeniu, przypadające przed dniem 1 stycznia 1997 r., między innymi okresy zatrudnienia, innej pracy zarobkowej i prowadzenia pozarolniczej działalności - pod warunkiem, że uzyskiwane wynagrodzenie lub dochód stanowiące podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej połowę najniższego wynagrodzenia /art. 8 ust. 7 ustawy o zmianie ustawy ...

II SA 190/98 - Wyrok NSA z 1998-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (...) w przedmiocie przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa

II SA/Wr 1257/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie ustalenia związku pomiędzy chorobą a służbą wojskową

II SA 456/98 - Wyrok NSA z 1998-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w przedmiocie przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa

III ZP 2/98 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1998-04-01

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przekazanego przez Sąd Apelacyjny (...) do rozstrzygnięcia w trybie art. 390 Kpc:~Czy w razie przejęcia zakładu pracy przez inny zakład pracy w trybie art. 231 par. 2 Kp /w brzmieniu przed zmianą wprowadzoną ustawą w sprawie z...

III ZP 12/98 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1998-05-27

Wniosek Janiny W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w K.G. o jednorazowe odszkodowanie, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 27 maja 1998 r. zagadnienia prawnego przekazanego przez Sąd Apelacyjny-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we W. postanowieniem (...) do rozstrzygnięcia w trybie art. 390 Kpc.~Czy w sytuacji, gdy pracownik był narażony na powstanie choroby zawodowej i zakończył zatrudnienie w uspołecznionym zakładzie pracy, a w czasie stwi...

III ZP 19/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1998-09-24

Wniosek Ministra Sprawiedliwości skierowanego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do rozpoznania przez skład siedmiu sędziów o podjęcie uchwały zawierającej odpowiedź na następujące pytanie prawne:~Czy w świetle ustawy o rocznych nagrodach z zakładowego funduszu nagród w państwowych jednostkach organizacyjnych nie będących przedsiębiorstwami państwowymi /Dz.U. nr 32 poz. 141 ze zm./, które mają zastosowanie do nagrody rocznej za rok 1997 /art. 7 ustawy z dnia 12 gru...
1   Następne >   2