Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Skarżony

II SA/Wr 1452/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-02-19

Skarga Krystyny K. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w (...) w przedmiocie odmowy rozpoznania choroby zawodowej i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 29 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w Ś.

SA/Sz 350/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-08-25

Wniosek o ponowne przeprowadzenie badania lekarskiego w sprawie rozpoznania choroby zawodowej nie może być uznane za równoznaczne z ponowną oceną stanu zdrowia wnioskodawcy i uzasadniać wydanie decyzji o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej.

III SA 2799/99 - Postanowienie NSA z 1999-12-14

Skarga Genowefy G. na pismo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T.M. w przedmiocie

II SA 1438/99 - Wyrok NSA z 1999-09-01

skargę na decyzję w przedmiocie wypowiedzenia stosunku pracy.

I SA/Wr 2356/99 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1999-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w O. (...) przedmiocie zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne

I SA 1823/98 - Wyrok NSA z 1999-04-14

Skarga Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w L. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w (...) w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej u Irminy D i na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji, a także

OPS 13/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-11-15

Skarga Marii O. na decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w G.-W. w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 1999 r. na posiedzeniu jawnym wątpliwości prawnej przekazanej przez skład orzekający NSA postanowieniem w sprawie II SA/Po 1357/98, do wyjaśnienia w trybie art. 49 ust. 2 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./:~Czy...

III ZP 38/98 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1999-02-04

Wniosek Witolda S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w S. o podstawę wymiaru emerytury, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w dniu 4 lutego 1999 r. zagadnienia prawnego przekazanego przez Sąd Apelacyjny w P. postanowieniem (...) do rozstrzygnięcia w trybie art. 390 Kpc.~Czy zwiększenie świadczenia określonego w art. 15 ust. 3-3b ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmian...

III ZP 9/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1999-10-27

Skarga Bartosza K. na decyzję Okręgowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w W. w przedmiocie ustalenia związku pomiędzy chorobą a służbą wojskowa, po rozpoznaniu w dniu 27 października 1999 r. zagadnienia prawnego przekazanego przez skład trzech sędziów Sądu Najwyższego postanowieniem (...)~Czy Naczelny Sąd Administracyjny jest właściwy w sprawie ze skargi żołnierza na orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej w przedmiocie związku choroby /inwa...

III RN 98/99 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Sanitarnego PKP w G. w przedmiocie choroby zawodowej na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa NSA w Warszawie (...) od wyroku NSA