Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Skarżony

II SA/Gd 1647/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody K.-P. w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

I SAB/Gd 12/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-05-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie opłaty dodatkowej z tytułu nieuiszczenia w 1993 r. składek na ubezpieczenie społeczne pracowników od wypłaconych ekwiwalentów za urlopy wypoczynkowe -

SA/Gd 2269/95 - Postanowienie NSA oz. w Gdańsku z 1995-09-21

skarga do Sądu Ubezpieczeń Społecznych.~Ponieważ skarżący wnosi o ustalenie, że cukrzyca na którą zachorował w wojsku pozostaje w związku przyczynowym ze służbą wojskową i łączy z tym roszczenia odszkodowawcze to właściwym do rozpatrzenia jego skargi jest Sąd Ubezpieczeń Społecznych.~Z tych przyczyn skarga jako niedopuszczalna na podstawie art. 204 par. Kpa podlega odrzuceniu.

SA/Gd 1180/91 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1992-04-21

Skarga Tadeusza K. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie podziału nieruchomości i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta S., a także

SA/Gd 769/83 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1983-11-24

Skarga Zygmunta R. na decyzję Wojewody Toruńskiego w przedmiocie wymiaru składki na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Gminy Ł., a także zgodnie z art. 208 Kpa

II SA/Gd 2869/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody K.-P. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości