Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Skarżony

SA/Wr 1025/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-10-29

skargę Jerzego K. na decyzję Wojewody L-kiego w przedmiocie utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

II SA/Wr 1452/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-02-19

Skarga Krystyny K. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w (...) w przedmiocie odmowy rozpoznania choroby zawodowej i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 29 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w Ś.

SA/Wr 143/81 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1981-09-25

skargę Jadwigi P. na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odmowy przejęcia na własność Państwa nieruchomości rolnej w zamian za emeryturę.

SA/Wr 758/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-08-12

skargę Jana S. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odmowy przyznania na własność działki gruntu.

SA/Wr 179/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-04-29

Przydzielenie działki o powierzchni do 0,5 ha do bezpłatnego użytkowania rolnikowi, który oddał gospodarstwo rolne w zamian za rentę w trybie ustawy o przekazywaniu gospodarstw rolnych za własność Państwa za rentę i spłaty pieniężne /Dz.U. nr 21 poz. 118/ nie świadczy o tym, że użytkownik działki /posiadacz zależny/ jest zwolniony od podatku od nieruchomości.~Przydzielenie działki do bezpłatnego użytkowania oznacza jedynie to, że z samym użytkownikiem nie wiążą się stosown...

II SA/Wr 1257/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie ustalenia związku pomiędzy chorobą a służbą wojskową

SA/Wr 278/83 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1983-09-27

skargę Wiktora J. na decyzję Rady Nadzorczej Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. w przedmiocie objęcia ubezpieczeniem pracowników i wymiaru z tego tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i na cele emerytalne.

I SA/Wr 2356/99 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1999-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w O. (...) przedmiocie zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne

SA/Wr 496/83 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1983-10-20

skargę Adolfa R. na decyzję Wojewody Legnickiego w przedmiocie wymiaru składki na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
1   Następne >   2