Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ZP 15/00 - Uchwała Sądu Najwyższego z 2000-06-30

Wniosek Kazimierza G. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w S. o umorzenie zaległych składek, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 30 czerwca 2000 r. zagadnienia prawnego przekazanego przez Sąd Apelacyjny w L. postanowieniem (...), do rozstrzygnięcia w trybie art. 390 Kpc.~Czy art. 28 ustawy . o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz.U. nr 137 poz. 887 ze zm./ stanowi podstawę do zmiany decyzji organu rentowego i umorzen...

III ARN 24/87 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1987-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wydziału Finansowego Urzędu Wojewódzkiego (..) w przedmiocie podwyższenia składki na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu SA/Po 992/86~ oddala rewizję nadzwyczajną.