Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OW 52/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawach prowadzenia postępowań o nienależnie pobrane zasiłki wychowawcze

I OSK 345/07 - Wyrok NSA z 2007-12-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

I OSK 1492/06 - Wyrok NSA z 2007-06-22

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

I OSK 330/07 - Wyrok NSA z 2007-12-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w R. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

I OSK 1588/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej prawa do zasiłku chorobowego

I OSK 57/07 - Postanowienie NSA z 2007-01-30

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi W. Z. na orzeczenie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Łódzkim z dnia [...], nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności

I OSK 1496/06 - Wyrok NSA z 2007-06-22

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

I OSK 895/09 - Wyrok NSA z 2009-12-15

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego z dodatkiem

I OSK 2179/11 - Wyrok NSA z 2012-05-23

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Łomży w przedmiocie odmowy ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku

I OSK 3474/15 - Wyrok NSA z 2017-10-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie umorzenia należności powstałych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych