Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 52/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawach prowadzenia postępowań o nienależnie pobrane zasiłki wychowawcze

I OW 85/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozpatrzenia wniosku H. W. o stwierdzenie nieważności decyzji orzekającej o przejęciu na własność Państwa gospodarstwa rolnego w zamian za rentę

II GW 34/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-11

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych