Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Wr 187/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-04-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności rozdziału załącznika nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2007 rok

GSK 973/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-03

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych

III SA/Wr 143/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-05-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przeniesienia koncesji na wydobywania piaskowca ze złoża C z firmy B Sp. z o. o. w L. na rzecz Kopalni Piaskowca C Sp. z o. o.