Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Łd 1056/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie przyznania dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej

II SA/Łd 1018/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie ustalenia rodzinie zastępczej należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka

II SA/Łd 1017/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie ustalenia rodzinie zastępczej należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka

II SA/Łd 68/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia wysokości odsetek za zwłokę od nieterminowo wnoszonych opłat za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Łd 130/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych

II SA/Łd 578/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-02-05

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Łd 1014/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-01-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych

II SA/Łd 1013/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-01-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych

II SA/Łd 629/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego

II SA/Łd 849/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-12-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania