Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 2862/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-22

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie powołania na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej

IV SA/Gl 1125/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-01-07

WSA w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Renata Siudyka, , , po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu M.B. na decyzję SKO w C. w przedmiocie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

II SA/Bk 750/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Wr 502/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranego dodatku wychowawczego na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej wraz z odsetkami

IV SA/Gl 1052/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej

IV SA/Gl 1051/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie świadczenia 'dobry start'

IV SA/Gl 1053/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie dodatku wychowawczego

II SA/Łd 1064/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji umarzającej postępowanie w sprawie skierowania do schroniska dla osób bezdomnych

IV SA/Wr 493/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie przyznania świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej

IV SA/Wr 492/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranego świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej wraz z odsetkami
1   Następne >   +2   +5   +10   20