Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Ol 365/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-05-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich

II SA/Wr 25/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-05

Sprawa ze skargi Wojewody D. na zarządzenie Burmistrza B. w przedmiocie określenia wymagań, jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy B.

IV SA/Wr 546/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-05-26

Sprawa ze skargi Wojewody D. na porozumienie zawarte w dniu [...]r. pomiędzy Zarządem Powiatu O. a Burmistrzem Miasta O. w sprawie powierzenia zarządzania niektórymi drogami powiatowymi Miastu O.

III SA/Łd 344/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-22

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Burmistrza Miasta B. w przedmiocie ustalenia zasad postępowania w związku z nabywaniem praw do emerytury przez pracowników Urzędu Miasta B.

III SA/Kr 1436/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-04-25

Skarga Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański

IV SA/Gl 629/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-08-06

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Burmistrza M. w przedmiocie powierzenia stanowisk dyrektorom szkół

IV SA/Wr 221/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-07-20

Sprawa ze skargi Wojewody D. na zarządzenie Burmistrza S. Ś. w przedmiocie określenia zasad udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w S. Ś.

IV SA/Wr 204/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-14

Sprawa ze skargi Wojewody D. na zarządzenie Burmistrza D. w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr [...] z Oddziałami Integracyjnymi im. [...] w D.

III SA/Kr 1341/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Mszana Dolna w przedmiocie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 z późniejszymi zmianami

II OSK 1018/16 - Postanowienie NSA z 2017-07-07

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w N. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   2