Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

VIII SA/Wa 349/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej postanowił: umorzyć postępowanie sądowe.

III SA/Kr 697/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-08-27

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego umorzyć postępowanie w wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych.

I OW 71/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. J. dotyczącego skierowania jej do domu pomocy społecznej

I OW 98/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. J. o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej

II SAB/Lu 102/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-08-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie świadczenia wychowawczego

II SA/Łd 684/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie uznania świadczenia wychowawczego za nienależnie pobrane i zobowiązanie do jego zwrotu

II SA/Sz 847/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-08-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w S. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Ol 440/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-08-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym

I SA/Wa 884/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 281/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-08-21

WSA we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kamieniecka po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu H. S. na decyzję SKO w W. w przedmiocie uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji (przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego)
1   Następne >   2