Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 1995/06 - Wyrok NSA z 2008-01-25

Skargi kasacyjne Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania wszczętego na skutek wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OSK 765/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-01

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania uwłaszczeniowego

I OSK 1446/07 - Wyrok NSA z 2008-10-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I OSK 1871/06 - Wyrok NSA z 2008-02-15

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zarządu nieruchomością

I OSK 2002/06 - Wyrok NSA z 2008-01-30

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w N. S. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego.

I OSK 1596/07 - Postanowienie NSA z 2008-08-06

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie zatwierdzenia projektu podziału działki